Privacy verklaring

Uw gegevens en e-mailadres, die u via mijn website verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("kaderwet")

Concreet betekent dit onder meer dat :
De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u verstrekte informatie te personaliseren en of de gevraagde informatie te verstrekken.
De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
Uw persoonsgegevens nooit zullen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.
Uw persoonsgegevens nooit worden ter beschikking gesteld van derden, behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.
U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren of vragen de gegevens te verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met mij: nikscateringservice@gmail.com
Niki Roumans (Nikscateringservice) zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.
Het spreekt dus voor zich dat deze gegevens op een vertrouwelijke manier zullen worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen van de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen.
Alle nieuwe versies van de privacyverklaring zullen steeds blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.